تبلیغات



این حوادث به دلیل استفاده از قطعات نامرغوب یا غیر نرمال به وجود می آید توجه داشته باشید در این دو عکس متفاوت هر دو یک حادثه براشون بوجود اومده و فقط دلیل این حادثه دو چیز میتواند باشد 1-سهلنگاری شرکت سرویس کار و توجه به منافع اقتصادی خود 2-سهلنگاری کارفرما (مدیریت ساختمان) به دلیل ارزانتر بودن قطعه نامرغوب
پس نتیجه میگیریم هیچگاه تعویض قعطعاتو با منافع اقتصادی مقایسه نکنید اول کیفیت بعد انجام کار