تبلیغاتاین حوادث به دلیل استفاده از قطعات نامرغوب یا غیر نرمال به وجود می آید توجه داشته باشید در این دو عکس متفاوت هر دو یک حادثه براشون بوجود اومده و فقط دلیل این حادثه دو چیز میتواند باشد 1-سهلنگاری شرکت سرویس کار و توجه به منافع اقتصادی خود 2-سهلنگاری کارفرما (مدیریت ساختمان) به دلیل ارزانتر بودن قطعه نامرغوب
پس نتیجه میگیریم هیچگاه تعویض قعطعاتو با منافع اقتصادی مقایسه نکنید اول کیفیت بعد انجام کار